Ευρωπαϊκά Έργα

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΑ” Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. διατηρεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς με κοινούς προγραμματικούς στόχους ανά την Ευρώπη.

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από εκατό (100) ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ένα εύρος θεμάτων όπως μεταξύ άλλων η Απασχόληση, η Δια βίου Μάθηση, η Επιχειρηματικότητα, η Καινοτομία, οι Νέες Τεχνολογίες, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, η Ποιότητα, η Ενδυνάμωση των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των οποίων την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης φέρει ο οργανισμός μας έχουν διακριθεί και παρουσιάζονται σε εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλατφόρμες Καλών Πρακτικών.

Δείτε τα Ευρωπαϊκά Έργα που συμμετέχει ο φορέας μας:

 • All
 • COSME Programme
 • Daphne
 • Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
 • ERASMUS+
 • europaika
 • European territorial cooperation Programe GREECE-BULGARIA 2007-2013
 • INTERREG IVC
 • Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Development of Innovation
 • Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
 • MED Programme European Territorial Cooperation 2007-2013
 • South East Europe, Transnational Cooperation Programme
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης