Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ευρωπαϊκά Έργα

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΑ” Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. διατηρεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς με κοινούς προγραμματικούς στόχους ανά την Ευρώπη.

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από εκατό (100) ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ένα εύρος θεμάτων όπως μεταξύ άλλων η Απασχόληση, η Δια βίου Μάθηση, η Επιχειρηματικότητα, η Καινοτομία, οι Νέες Τεχνολογίες, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, η Ποιότητα, η Ενδυνάμωση των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των οποίων την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης φέρει ο οργανισμός μας έχουν διακριθεί και παρουσιάζονται σε εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλατφόρμες Καλών Πρακτικών.

Δείτε τα Ευρωπαϊκά Έργα που συμμετέχει ο φορέας μας:

 • All
 • Daphne
 • Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
 • ERASMUS+
 • europaika
 • European territorial cooperation Programe GREECE-BULGARIA 2007-2013
 • home
 • INTERREG IVC
 • Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Development of Innovation
 • Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
 • MED Programme European Territorial Cooperation 2007-2013
 • South East Europe, Transnational Cooperation Programme
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
GreenComp School - Διαθεματική εκπαίδευση Ανάπτυξης Πράσινων Δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο δημοτικό σχολείο (δάσκαλοι, μαθητές, γονείς), για την προώθηση μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας
SUSEDI - Διαδρομή προς τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω μιας προσέγγισης της βιωσιμότητας σε ολόκληρο το ίδρυμα
VIRDUAL- Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας στην ΕΕΚ με την ενσωμάτωση της διευρυμένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση δεξιοτήτων εργασιακής ετοιμότητας σε προγράμματα μάθησης με βάση την εργασία
MORAL- Μικροπιστοποιητικά: Διαβατήριο για την απασχόληση και την ένταξη
FoodConscious- Προς την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων και την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης
WEntre - Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας
EMSA- Κοινή ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και επικύρωση προγραμμάτων σπουδών επιχειρηματικής νοοτροπίας και βασικών δεξιοτήτων / εκπαιδευτικού υλικού για τρίτες χώρες
FOLLOWAPP- Ψηφιακά υποστηριζόμενη παρακολούθηση της απασχόλησης και εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μαθητευομένων για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ
BuSYouth - Επιχειρηματικές δεξιότητες για τους νέους στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών
FLER- Μάθηση μέσω της εμπειρίας σε δωμάτια διαφυγής: Οικονομικός αλφαβητισμός για ενήλικες
ESTour- Εισαγωγή επιδημικού ασφαλούς τουρισμού (μετά την ανάκαμψη από το COVID) για την ενίσχυση των ΜΜΕ στον τομέα της φιλοξενίας
GEGS - Good E-Guidance Stories -Ανάπτυξη της συμβουλευτικής στην απασχόληση
HABITABLE- Συμμαχία των Κέντρων Αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση για Αειφόρο Οικισμό
DDBSL- Εκμάθηση δεξιοτήτων με βάση την εξ’ αποστάσεως επίδειξη
EQAVET-4-INCLUSION- για την ένταξη και την πρόληψη της εγκατάλειψης της επαγγελματικής εκπαίδευσης
MAAS- Match, Attach και Sustain: Νέες μέθοδοι για την εργασία της Ευρώπης. Μεσίτες που υποστηρίζουν τουριστικές επιχειρήσεις, Ουκρανούς πρόσφυγες και άτομα που αναζητούν εργασία
LEARNING FOR ALL- Εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς αποκλεισμούς
SELCERT- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιστοποίηση για εκπαιδευτές σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης
DEO4PA- Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον υπεύθυνο ψηφιακής δεοντολογίας για Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση
BRIDGES - Εισαγωγή και ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών συστημάτων
ECO-JOBS- Οικολογική καινοτομία στην αγορά εργασίας για σπουδαστές ΕΕΚ
FATIMA II- Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών που σχετίζεται με την τιμή μέσω προγραμμάτων κοινωνικού αντίκτυπου και μάθησης από ομότιμους υπό την καθοδήγηση νέων ανδρών
Critical Balance - Αποτρέποντας τους νέους από το να πέσουν σε αδιέξοδο
IEEDO - Ανάπτυξη και ενίσχυση αποτελεσματικών ψηφιακών ευκαιριών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
Sectoral EQAVET for design and delivery of VET
DigitalSkillsWallet - Απόκτηση και αξιολόγηση ψηφιακής επάρκειας με τη χρήση μικρο-διαπιστευτηρίων
NEARVET- Δίκτυο Αριστείας για την εφαρμοσμένη έρευνα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)
RENOUVAL: ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
QA-HEVET - Ευθυγράμμιση των μέσων ΑΕΙ και ΕΕΚ
e-Eupa - Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για διοικητικό προσωπικό μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής αξιολόγησης
VET for NAI - Διευκόλυνση της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην αγορά εργασίας μέσω προσαρμοσμένων επαγγελματικών προγραμμάτων και καθοδήγησης
CREATIVE AGORA - ενδυνάμωση και εκπαίδευση μέσω συμμετοχικών και συλλογικών τεχνών
Distance Education Quality Framework - DEQF
iSurvive - Ψηφιακός χάρτης πορείας για το σχεδιασμό διαδραστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
iCREATE - Ενίσχυση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Επιχειρηματικής Νοοτροπίας
dTour - Εισάγοντας την ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας
WeSkill - Ανάπτυξη Τομεακών Δεξιοτήτων στον Τουρισμό Ευεξίας και Σπα
EcoMentor - Εφαρμογή μοντέλου πιστοποίησης για μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας
ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
QUASER - Διαφανή προσόντα για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες
Q4ADHD - Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας
Igma-Femina - Πρόσβαση στην εκπαίδευση/ αγορά εργασίας για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες μέσω της τοπικής συνεργασίας και της συμβουλευτικής επί της διάστασης του φύλου
SY-CULTour - Συνέργεια του πολιτισμού και του τουρισμού: αξιοποίηση του πολιτιστικού δυναμικού στις λιγότερο ευνοημένες αγροτικές περιοχές
ACT.Work - Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπή εργασία
Job Broker - Ανάπτυξη Ικανοτήτων Συμβούλων Εργασίας
Τα Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη - Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως μέρος της γλωσσικής κατάρτισης για την πρόληψη βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής στις κοινότητες
MESSE - Μηχανισμός για την ενίσχυση της συνέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων
SusTEn - Βιώσιμη Τουριστική Επιχειρηματικότητα: προσεγγίζοντας την εδαφική βιωσιμότητα μέσω ανάπτυξης του τουρισμού και με βάση τη πολιτισμική επιχειρηματικότητα
G.S.R. MODEL - Κυβερνητικό Μοντέλο Κοινωνικής Ευθύνης: μια καινοτόμος προσέγγιση της Ποιότητας των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα τους
WISAR - Τοπικές στρατηγικές οικονομίας με γνώμονα τη Δια Βίου Μάθηση
STEP - Πρόγραμμα υποστήριξης του ταλέντου με στόχο την απασχόληση
Conscious Senior e-Citizen - Conscious Senior e-Citizen
EQLEARN - Μάθηση για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση - Μάθηση για όλους
JS TOOLBOX - Μεθοδολογική Εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την απασχόληση
DIGEM - Ψηφιακή Ενδυνάμωση
European Outplacement Framework - Επαγγελματική Υποστήριξη για Άτομα με δυσκολία στην πρόσβαση στην απασχόληση
INMA - Στέλεχος Διαχείρισης Καινοτομίας
EUPA - Επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η περίπτωση των προσωπικών βοηθών
Certi.MenTu - Πιστοποίηση Μεντόρων και Συμβούλων
CQAF VET - Λειτουργικό μοντέλο του
CQAF-online - Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας-ΕΕΚ, ένα μοντέλο για παρόχους
MUVI - Ανάπτυξη στρατηγικών για άνδρες που χρησιμοποιούν βία στις προσωπικές τους σχέσεις
EMKIT - Empowerment Kit for Immigrant Women with Low Educational / Working Experience
LEXOP - Lex-Operators. Όλοι μαζί για τις γυναίκες- θύματα της βίας μεταξύ συντρόφων
AQUA.TS - Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας της ΕΕΚ
PEER REVIEW for EQAVET - Ενισχύοντας το Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ μέσω του Peer Review
igma - Στέλεχος Υπηρεσιών Ένταξης - Καινοτόμος μεθοδολογία καθοδήγησης για την ένταξη των ανειδίκευτων μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων
igma2 - Ευρωπαϊκό Στέλεχος Ένταξης: Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού επαγγελματικού προτύπου για την αποτελεσματική παροχή συμβουλευτικής σε ανειδίκευτους με στόχο την αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
NEW START - Συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη χειραφέτηση γυναικών για ένα νέο ξεκίνημα
Q-Spirit - Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην πράξη
igma3 - Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων από περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών
EUPA_NEXT - Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης
GETIR - Ευρωπαϊκό στέλεχος για τις ευφυείς και υπεύθυνες περιοχές
MYBUSINESS - Ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και απελευθέρωση της δυναμικής ανέργων άνω των 50 ετών
INMATOUR - Μάνατζερ για Ευφυείς και Υπεύθυνους Τουριστικούς προορισμούς
CS.Tour - Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό
ONSCENE - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Επιχειρήσεις και τα Δίκτυα του Δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη
ECLN - European Cultural Learning Network
EGNATIA VAE - Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women
PR-ERF - Πρακτική Μεθοδολογία για την Απόκτηση Βασικών Ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
FATIMA - Πρόληψη και αποτροπή βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής μέσω της εκπαίδευσης και του διαλόγου μεταναστευτικών ΜΚΟ
CERF - Ανάπτυξη και πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ERF
Skills Swap - Ανταλλαγή Δεξιοτήτων μέσω Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία στον Τομέα της Φιλοξενίας στην Ευρώπη
INSPIRE - Εμπνέοντας την επιχειρηματική σκέψη των μαθητών με στόχο την ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
ILDE - Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην διδασκαλία γλωσσών
IIoTNeT - Δίκτυο Παρόχων ΕΕΚ για το Βιομηχανικό Δίκτυο των Πραγμάτων
MAYFAIR - Κινητικότητα για όλους: η Δίκαιη Επιλογή
e – STEP - Αναβάθμιση και κινητοποίηση νέων με χαμηλή ειδίκευση, μέσω βασικών ικανοτήτων για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και κοινωνικοποίησης τους.
L2C - Μαθαίνοντας να Δημιουργώ - Προώθηση της Μάθησης με Βάση την Εργασία στις Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες της Ευρώπης
In2C - Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα των κατασκευών
Ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας με τη χρήση μίας ολιστικής προσέγγισης για δασκάλους και μαθητές. - EnterSchoolMind
SEESI - Ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχόλησης και εκπαίδευσης με σκοπό την ένταξη προσφύγων, μεταναστών/τριών και αιτούντων/ουσών άσυλο
Toolkit for RPL - Εργαλεία αξιολόγησης της αποκτηθείσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων βασισμένα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
CQJB - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Πιστοποίηση για Συμβούλους Απασχόλησης
EMKIT2
BtG - Γεφυρώνοντας το χάσμα: νέες μεθόδοι καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες στο δημιουργικό τομέα στην Ευρώπη
EnSoEd - Καινοτόμος Κατάρτιση Εκπαιδευτικών για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
YEAP! - Ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης
MINGLE - Δημιουργία Kοινωνικού και Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών