Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Άλλες Υπηρεσίες

Ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλε-κατάρτισης (e-dimitra), το οποίο υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες πληροφορικής, εκπαιδευτές και τεχνικούς. Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία της εποικοδομητικής μάθησης μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εστιάζει στη μάθηση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένο και δομημένο εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτή δεν είναι μόνο η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και η καθοδήγηση τους σε μια εκπαιδευτική εμπειρία μέσω της αλληλεπίδρασης με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες του καθενός. Ο συντονισμός από τον εκπαιδευτή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.

Η πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον σύγχρονης «τηλε- εκπαίδευσης» μειώνοντας το κόστος από μετακινήσεις και παρέχοντας όλες τις πτυχές της συμβατικής μεθόδου, αξιοποιώντας τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν – πέρα από την παρακολούθηση μαθημάτων με προβολή εικόνας, ήχου και παρουσιάσεων ταυτόχρονα – την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία.

Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε με στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, που προσεγγίζει τα θετικά στοιχεία της παραδοσιακής εκπαίδευσης, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας των καταρτιζομένων και της ευελιξίας σε σχέση με το χρόνο και το ρυθμό μάθησης. Για το λόγο αυτό, προσφέρει στους καταρτιζόμενους μεταξύ άλλων υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικά ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά, ολοκληρωμένα εργαλεία αλληλεπίδρασης, βάσεις γνώσεων, αξιολογήσεις και παρακολούθηση της πορείας των καταρτιζομένων, αλλά και συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων.

Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζει την επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές, αποτελώντας μια εμπειρία συνεργατικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά «σύγχρονα» (on line chat) και «ασύγχρονα» (forum, e-mail & mailing lists, personal messages), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για συνεργασία και περαιτέρω εκπαίδευση.

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η πιστοποίηση των γνώσεων, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στον φοιτητή, τον άνεργο, τον εργαζόμενο του Ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει Διεθνή και Ευρωπαϊκή και Διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αμβλύνει τις ανισότητες και περιορίζει τον αποκλεισμό που οφείλεται στην έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Ο οργανισμός μας, αναγνωρίζοντας ως μέγιστη υποχρέωση, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας όσον αφορά στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και επιδιώκοντας την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο των βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων βοηθώντας τους να ανταποκριθούν σε μία τεχνολογικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων που εκπονούμε και των συμβουλευτικών υπηρεσιών που αναπτύσσουμε, προς ανέργους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός μας αναλαμβάνει τη διενέργεια μιας πληθώρας δραστηριοτήτων που τοποθετούν στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας και υποστήριξης των ίσων ευκαιριών για όλους. Έχει δε εκπονήσει δεκάδες έρευνες και μελέτες αναφορικά με:

 • τη διερεύνηση αναγκών κατάρτισης του εργατικού δυναμικού την ανάπτυξη,
 • την επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο,
 • τη δυνατότητα εφαρμογής νέων μορφών απασχόλησης,
 • την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα κ.α.

Παράλληλα, κρίνοντας απαραίτητη την συνεχή επαφή με την αγορά εργασίας, διενεργεί σε ετήσια βάση μια σειρά ερευνών έχοντας ως στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την επίδραση τους στην επαγγελματική ζωή των καταρτισθέντων, το ποσοστό απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας καθώς και άλλων παρεμφερών πληροφοριών.

Η εταιρία μας έχει αναλάβει μέχρι σήμερα τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση πολλών ημερίδων και συνεδρίων, είτε για λογαριασμό πελατών μας, είτε με στόχο την ενημέρωση των συνεργαζόμενων φορέων και το ευρύτερο κοινό για τις δραστηριότητές που αναπτύσσει. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για την ανάλυση κοινωνικο – οικονομικών ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αφορούν στους ανθρώπινους πόρους.

Επιστημονικά, επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά και λοιπά συνέδρια και εκδηλώσεις διοργανώνονται με επαγγελματισμό, απόλυτη συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη προάγοντας δημιουργικές ιδέες αλλά και συντονίζοντας απαιτητικές δράσεις στα έργα που οργανώνει.

Οι κτιριακές υποδομές με τον πλέον προηγμένο και σύγχρονο εξοπλισμό, σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει ο φορέας μας παρέχοντας.

 • γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη,
 • αποστολή προσκλήσεων με κατάλογο προσκεκλημένων ανά κατηγορία και στόχο,
 • αποστολή δελτίων τύπου σε εφημερίδες – ραδιόφωνο – τηλεόραση,
 • οργάνωση πρες κόνφεραν και συνεντεύξεων,
 • φωτογραφική κάλυψη εκδήλωσης – βιντεοσκόπηση,
 • αποδελτοποίηση,
 • μαγνητοφώνηση & απομαγνητοφώνηση πρακτικών.

Η εταιρία μας διαθέτει προς ενοικίαση σύγχρονες εγκαταστάσεις, αίθουσες, αμφιθέατρο, με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή σε πέντε (5) στρατηγικά σημεία της Ελλάδας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συναντήσεων, συνελεύσεων, ομιλιών, συνεδρίων και ημερίδων, προσφέροντας και όλη την απαιτούμενη γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε φορείς και επιχειρήσεις στις οποίες έχουμε παράσχει ανάλογες υπηρεσίες:

 • Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 • Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.Κ.Υ.)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε.)
 • Διεθνής Συνεδριακή Τουριστική – Εμπορική Εταιρία (G.S.S.)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.)

Δείτε τον Τιμοκατάλογο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών μας και τις Υποδομές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο contact@dimitra.gr ή επικοινωνήστε με την γραμματεία του Παραρτήματος στην πόλη που ενδιαφέρεστε.