Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, έτσι όπως διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27701:2019, ISO 22301:2019, ISO 21001:2018, ISO 22301:2019, ISO 29993:2017, ISO 37001:2016, της σχετικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Βασική φιλοσοφία της Εταιρίας, είναι να συμβάλει μέσα από τους τομείς δράσης της – την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα, την ανάληψη διακρατικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών – στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας μας.

Για τη ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. ΑΕ

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους πελάτες.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων της πληροφορίας.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας τους.
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, σημαίνει η ικανότητα του οργανισμού μας να συνεχίσει να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αποδεκτά προκαθορισμένα επίπεδα μετά από ένα συμβάν διακοπής.

Στόχοι του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), για την εκπαίδευση και ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από δομημένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
 • Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
 • Η υποστήριξη της ίδρυσης και ανάπτυξης Μικρό – Μεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Η συνεχής παρακολούθηση, η αξιολόγηση και έλεγχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή τους στους αποδέκτες τους.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.
 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ.
 • Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.
 • Παροχή αδιάληπτων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
 • Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του ΕΔΣ, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κτλ.
 • Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών, ο εντοπισμός και αντιμετώπιση των απειλών, καθώς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων, των καταρτιζόμενων, των επιχειρήσεων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις αρχικές απαιτήσεις.
 • Η μακροχρόνια συνεργασία κοινούς οφέλους με τους προμηθευτές και συνεργάτες καθώς επίσης και η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσής τους.
 • Η συνεχής επιμόρφωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζόμενων, από τα παρεχόμενα σε αυτούς προγράμματα.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Διενέργεια εκπαιδεύσεων προσωπικού ως προς την επιχειρησιακή συνέχεια.
 • Διενέργεια ασκήσεων για την δοκιμή των πλάνων της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλα τα θέματα όσον αφορά το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα αναθέτονται στον Υπεύθυνο ΕΔΣ (ΥΕΔΣ) που είναι ορισμένος από τη Διοίκηση και έχει ευθύνη, αρμοδιότητα και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το ΕΔΣ της εταιρίας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27701:2019, ISO 22301:2019, ISO 21001:2018, ISO 22301:2019, ISO 29993:2017, ISO 37001:2016 και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Όλα τα στελέχη της Δημητρα ΕΣ A.E. γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Πολιτική ΚΔ/ Έκδοση 1/ 20.02.2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η διοίκηση του Κε.Δι.Βι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016. Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση
της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του Κε.Δι.Βι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ. Η διοίκηση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του: Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της. Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων. Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία. Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας, Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο Γενικό Διευθυντή και έχει την υποχρέωση και την
εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της. Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές. Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας
που εφαρμόζει. Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους
προμηθευτές του Κε.Δι.Βι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια και Δημοτική Αρχή. Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας του Κε.Δι.Βι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ στο τηλέφωνο: 2410554026

Λάρισα, 15/05/2023

Διευθύνων Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΟΣ