ΝΕΟ VOUCHER 25-29 & VOUCHER 30-45 ΕΤΩΝ

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Αφορά συνολικά 3.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών και 2.000 άνεργους νέους ηλικίας από 30 μέχρι 45 ετών, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών, οικονομικών και τεχνολογικών σχολών με πτυχίο αγγλικών Β2.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€ 

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989 και από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1994
 3. III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
 4. IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής:

-Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,

-Βεβαίωση ανεργίας,

-Αντίγραφο τίτλου σπουδών,

-Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας

-Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

Κριτήρια Μοριοδότησης

 Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).

3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

Έλα σήμερα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" και ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: contact@dimitra.gr 
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr