Οικονομικά Στοιχεία

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), η οποία αναφέρει ότι για τους Ισολογισμούς η υποχρεωτική δημοσίευση καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου ισολογισμού μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Ισολογισμοί

- 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

- 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)