Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
105 ώρες / Κόστος: 300€

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι πιστοποιημένος φορέας από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και αναλαμβάνει την υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security.

Event Details
Απευθύνεται

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. απευθύνονται σε άτομα που αναζητούν εξασφαλισμένη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας όπως είναι οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, τα Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων κλπ

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 

Στόχος

Στόχος των προγραμμάτων είναι η απόκτηση γνώσεων σε ζητήματα νομοθεσίας, καταγραφής όλων των τομέων φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας καθώς και πρακτικών σεναρίων που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση να κάνει τη δουλειά του με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022)

 

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 105 ώρες (περίπου 1 μήνα)

Τα μαθήματα υλοποιούνται δια ζώσης ή με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Θεματικές Ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
 • Θέματα Νομοθεσίας
 • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
 • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
 • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
 • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
 • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
 • Βασικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας κ.λ.π.

Εκπαιδευτές

Ο φορέας μας συνεργάζεται με πιστοποιημένους εκπαιδευτές από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του ΕΟΠΠΕΠ οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις Υπηρεσίες Ασφάλειας και γνωρίζουν όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οφέλη

Τα προγράμματα οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, διαδικασία απαραίτητη για την εργασιακή πορεία των απασχολουμένων στον κλάδο.

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου
Κόστος Συμμετοχής
Προσωπικό Security
300,00

Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό κλπ)

Προσφερόμενες Εκπτώσεις

Έκπτωση 15%: Για εγγραφή, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, και με την προϋπόθεση της προεξόφλησης ή προκαταβολής  μεγαλύτερης από το 50% του κόστους συμμετοχής.

Έκπτωση 10% : Για ομαδικές εγγραφές (άνω των 2 ατόμων)

Αθροιστικά η έκπτωση μπορεί να φτάνει ως και 25%.

Κόστη Εξετάσεων

Παράβολο αξίας 50,00 € για το  ΚΕ.ΜΕ.Α.

Παράβολο αξίας 100,00 € για τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την Δήλωση  για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ΕΔΩ και να την αποστείλετε στο  plus@dimitra.gr

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, e-mail: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη: κα Κορδελά Ελευθερία.

Event Details