Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
72 ώρες / Κόστος 600€

 

 

Νέο Εγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης – Νέα νομοθεσία για τους χειριστές Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε. (Απόφαση αρ. πρωτ. 46557 – 12-06-2024.)

Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού Μηχανημάτων Έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Το σεμινάριο και η επιτυχής αξιολόγηση οδηγεί σε χορήγηση “Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης” .

Δημιουργούνται διαρκώς νέα τμήματα κάθε μήνα.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- σε όλους όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως χειριστές Μ.Ε.
- σε εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους
- σε ανέργους που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με εξειδίκευση στον χειρισμό μηχανημάτων έργου
- σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
α) είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό.
β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
γ) είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας

Στόχος

Σκοπός του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών Μ.Ε. Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 2, έτσι ώστε με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω Μ.Ε. μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg. 

Αφορά τις περιπτώσεις 2.7 και 2.8 του άρθρου 2, βάσει και του άρθρου 3 της Υ.Α 1032/166 Φ.Γ.9.6.4 (Η) /5.3.2013
2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων), και
2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου.

Θεματικές ενότητες

Θεματικές ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης:

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαντολλογικές Επιπτώσεις

Θεματικές ενότητες της πρακτικής άσκησης:

 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε., 
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου,
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε.,
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης
Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 72 ώρες και περιλαμβάνει:
α) Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) 12 ώρες και
β) Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) 60 ώρες.

Τελική αξιολόγηση θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον οι υποψήφιοι πετύχουν στις εξετάσεις θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα την επαγγελματική τους δραστηριότητα και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν άμεσα, σωστά, παραγωγικά και κυρίως με ασφάλεια τα Μ.Ε. 2.7 και 2.8 της Ομάδας Β΄ της Ειδικότητας 2.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας,
ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/83 στην οποία δηλώνεται:
     ι) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
     ιι) η οικεία τους Περιφέρεια, στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 600€

Εκπαιδευτές

Ο φορέας μας συνεργάζεται με έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές

Φόρμα επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 2410 554026, Υπεύθυνη: κα Κορδελά Ελευθερία, ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.
  Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.
  Θέλω να ενημερώνομαι για μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.
  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα προς τον Οργανισμό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.