Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 εργαζομένους

laek lgΟ εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, καινοτομεί, συνδέοντας τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ (1-25 εργαζόμενοι), που υλοποιούνται από τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, με τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

• Στόχος

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

• Πληροφορίες για τα προγράμματα:

- έχουν διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες,
- υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα,
- περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος,
- έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (καθαρά) ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες.

• Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

- επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης,
- δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2014, 2015,
- δεν απασχολούν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της,
- οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγκυκλίου,
- οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.

• Δικαίωμα Συμμετοχής:

 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζομένου, να μην έχουν κάρτα ανεργίας, ούτε να εισπράττουν εκπαιδευτικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής εργαζομένων:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
  • Φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή φωτοτυπία της Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ.
  • Ηλεκτρονική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2015 έως 28/02/2016, στον σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
  • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.
 • Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι:

Δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν στα προγράμματα ως ανεξάρτητοι και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα οι οποίες:

 • δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • είναι εποχικές και το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζομένων τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη (π.χ. οικοδόμοι και εποχικά απασχολούμενοι στον τουρισμό) υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Δικαιολογητικά συμμετοχής ανεξάρτητων εργαζομένων:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά των εργαζομένων, εκτός της Υπεύθυνης Δήλωσης.