Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

eopep lgΟ Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012) διοργανώνει προγράμματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές που απασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ά του ΕΟΠΠΕΠ και σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

• Ο Στόχος

 • Η απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, για την ανανέωση της πιστοποίησης (άρθρο 6, παρ.1 της Υ.Α.2844/2012) μέσω της διαδικασίας εξετάσεων από το ΕΟΠΠΕΠ.
 • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μεταδίδοντας τη γνώση αποτελεσματικότερα με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.
 • Η μοριοδότηση σε διαδικασίες για την ένταξη σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.ά.

• Απευθύνεται

 • Σε όσους εκπαιδευτές έχουν τουλάχιστον 150 ώρες διδακτική πείρα σε ενήλικους και συμμετέχουν απευθείας σε διαδικασία πιστοποίησης (αξιολόγησης) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε όσους εκπαιδευτές ΔΕΝ έχουν διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικους και χρειάζονται παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (αναμένεται ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

• Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μικτή μέθοδο (blending learning) και θα είναι διάρκειας 120 ωρών. Η κλασική κατάρτιση διάρκειας 32 ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε 2 συναντήσεις (πρόσωπο με πρόσωπο), κατά αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ οι υπόλοιπες 88 ώρες θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω της πλατφόρμας (moodle) e-learning του οργανισμού μας, με την υποστήριξη εκπαιδευτή τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υποβληθεί από κάθε συμμετέχοντα εργασία Μικροδιδασκαλίας και παρουσίαση της στην λήξη του προγράμματος.

• Η Θεματολογία του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) συναντήσεις και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

1η Συνάντηση: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

 • Εισαγωγή - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
  • Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Κοινωνικοοικονομικό και Πολιτισμικό Πλαίσιο
  • Ιστορική Εξέλιξη - Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Δυναμική της Ομάδας (Ομάδα εκπαιδευομένων - ομάδες στόχου)
  • Βασικές ικανότητες - Φύλο - Διαπολιτισμικότητα
 • Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
  • Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Έργου
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Τεχνικές-Εκπαιδευτική Διεργασία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό, Εποπτικά Μέσα - Χώρος
  • Αυτοαξιολόγηση, Συνεχής Αξιολόγηση

2η Συνάντηση: Ανασκόπηση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών & Ανατροφοδότηση

 • Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης (blending learning) με την υποστήριξη εκπαιδευτή τόσο για την κλασική όσο και για την τηλεκατάρτιση, τιμή 200,00 € / κατά άτομο
  • Χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με εκχώρηση κωδικών τηλεκατάρτισης και υποστήριξη από απόσταση (επόπτης εκπαιδευτής τηλεκατάρτισης), τιμή 120,00 € / κατά άτομο