Όροι Χρήσης

Διαδικασία Συναλλαγής

Η διαδικασία που ακολουθεί ένας Δυνητικά Ωφελούμενος, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δικτυακής Πύλης, προκειμένου να λάβει υπηρεσίες κατάρτισης από τους Παρόχους Κατάρτισης είναι η εξής:

Ο Δυνητικά Ωφελούμενος επιλέγει το Πρόγραμμα Κατάρτισης που επιθυμεί να παρακολουθήσει καθώς και το ΚΕΚ στο οποίο επιθυμεί να το παρακολουθήσει.
Στη συνέχεια, μέσα από ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους της Δικτυακής Πύλης, υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (στο εξής Πληροφοριακό Σύστημα) προκειμένου να ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να αποκτήσει Επιταγή Κατάρτισης.
Στην περίπτωση που η υποβολή της Αίτησης του γίνει δεκτή από το Πληροφοριακό Σύστημα, ο Δυνητικά Ωφελούμενος λαμβάνει μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Προκειμένου ο Δυνητικά Ωφελούμενος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για κάποια υπηρεσία κατάρτισης θα πρέπει να εισάγει στη Δικτυακή Πύλη κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Το ΚΕΚ που έχει επιλέξει
Τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) που έλαβε από το Πληροφοριακό Σύστημα
Με την εισαγωγή και αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, ο Δυνητικά Ωφελούμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:
Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιοποιηθούν στον Πάροχο Κατάρτισης που έχει επιλέξει και μόνο.
Ο Πάροχος Κατάρτισης θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει το αποτέλεσμα της Αίτησης Συμμετοχής του στους καταλόγους αποτελεσμάτων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και να τον ενημερώσει για την πορεία της αίτησης του.
Ο πάροχος θα τον ενημερώσει ηλεκτρονικά μόνο στην περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής του ήταν επιτυχής.
Με την έγκριση της αίτησης του, εκχωρεί την Επιταγή Κατάρτισης στον Πάροχο και δεσμεύεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει.
Όροι Χρήσης

Η Δικτυακή Πύλη απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη / χρήστη ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχομένων μέσω αυτής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να λάβει γνώση των δημοσιευομένων σε αυτήν πληροφοριών.
Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της Δικτυακής Πύλης και τις προϋποθέσεις παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε σημείο της πύλης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, δηλώνει την συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που διαφωνεί σε οποιοδήποτε σημείο οφείλει να μην επισκέπτεται την πύλη και να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η Δικτυακή Πύλη δε συλλέγει με οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της. Τέτοιου είδους πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τις παρέχετε οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της.
Η Δικτυακή Πύλη δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες της, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.
Ο διακομιστής της Δικτυακής Πύλης συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου, με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (για παράδειγμα διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής, ιστοσελίδες που προσπελαύνονται κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα και η χρησιμότητά τους έγκειται αποκλειστικά στη στατιστική ανάλυση και στη διάγνωση προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών (είναι αποκλειστικά στατιστικός ή διαγνωστικός σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών).
Ο επισκέπτης / χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δικτυακής Πύλης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων που απαιτείται να υποβάλλει κατά τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικτύου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Cookies

Η Δικτυακή Πύλη ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της Δικτυακής Πύλης διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και Ευρωπαϊκού Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση το Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα - Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.