ΛΑΕΚ 1-30

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» υλοποιεί ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με μέγεθος 1-30 εργαζόμενους) (ΛΑΕΚ 1 – 30) ΕΤΟΥΣ 2017.

 

Πληροφορίες για τα προγράμματα

 • Εχουν διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες,
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα,
 • Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (καθαρά) ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες. (160,00 € συνολικά)

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • Δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2016, 2017
 • Δεν απασχολούν πάνω από τριάντα (30) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της,
 • Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγκυκλίου
 • Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει με δυο τρόπους.

α) σε πρόγραμμα κατάρτισης του Συλλόγου ή Συνδέσμου Εργοδοτών στον οποία ανήκει η επιχείρηση:

 • αίτηση συμμετοχής
 • υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (Κατεβάστε την από εδώ)
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • ηλεκτρονική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2017 έως 28/02/2018, στον σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
 • φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

β) Σε πρόγραμμα κατάρτισης οποιουδήποτε  Συλλόγου ή Συνδέσμου Εργοδοτών (Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι):  

Στην περίπτωση αυτή τα Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

 • αίτηση συμμετοχής 
 • υπεύθυνη δήλωση (Κατεβάστε την από εδώ)
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • ηλεκτρονική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2017 έως 28/02/2018, στον σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
 • φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.