ΔΩΡΕΑΝ Εκμάθηση Η/Υ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ έχει συμβληθεί με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση NGO Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών για την υλοποίηση προγραμμάτων του έργου E-Gnosis - Κατάρτιση στη χρήση Η/Υ.

Αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του ωφελούμενου ανέργου είναι υποχρεωτική και το κόστος συμμετοχής του στις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους έκδοσης του πιστοποιητικού καταβάλεται από τον καταρτιζόμενο απευθείας στον Κύριο του Έργου (Equal Society).

Απευθύνεται

Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων από τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης ανέρχεται σε 10.000 άτομα. Ωφελούμενοι μπορούν να είναι :

 • Oι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, οικονομικοί μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.)
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που λόγω της φύσεως της εργασίας τους θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους
 • Φοιτητές / σπουδαστές
 • Αγρότες
 • Αυτοαπασχολούμενοι που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους κ.α.

Στόχος

 • Η αντιμετώπιση του «ψηφιακού χάσματος» και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ.
 • Η βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας και των δυνατοτήτων απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την πρόληψη της ανεργίας

Διάρκεια

α) Η μέγιστη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τις τρεις (3) βασικές ενότητες είναι οι 55 ώρες, 20 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης στην αίθουσα με εκπαιδευτή και 35 ώρες τηλεκατάρτιση.

β) Η μέγιστη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για πρόγραμμα έξι (6) ενοτήτων είναι 110 ώρες, 40 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης στη αίθουσα με εκπαιδευτή και 70 ώρες τηλεκατάρτιση.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις εξής τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Επεξεργασία κειμένου (word),
 • Λογιστικά φύλλα (excel),
 • Εφαρμογές στο διαδίκτυο (internet).

Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε και στις επόμενες τρεις ενότητες οι οποίες είναι:

 • Παρουσιάσεις,
 • Βάσεις δεδομένων,
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Εκπαιδευτές

Ο φορέας μας συνεργάζεται με έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ενώ παράλληλα έχει έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλε-κατάρτισης, στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες πληροφορικής, εκπαιδευτές και τεχνικούς, παρέχοντας στους καταρτιζόμενους συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων.

Κόστος Συμμετοχής

 • Το κόστος πιστοποίησης για τις τρεις (3) ενότητες είναι 145 € και περιλαμβάνει την κάρτα εγγραφής, τα παράβολα των εξετάσεων και την έκδοση πιστοποιητικού.
 • Το κόστος πιστοποίησης για τις έξι (6) ενόητες είναι 280 €  και περιλαμβάνει την κάρτα εγγραφής, τα παράβολα των εξετάσεων και την έκδοση πιστοποιητικού. 

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υποψήφιων καταρτιζομένων.