Συντονιστής/τρια-Ερευνητής/τρια - κωδ. Θέσης: Res_Lar_03/2017

Περιγραφή θέσης
Συντονιστής/τρια-Ερευνητής/τρια  (κωδ. Θέσης: Res_Lar_03/2017) στο πλαίσιο της υλοποίησης ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν θέματα Επαγγελματικής κατάρτισης, Δια Βίου Εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

 • Πτυχίο Κοινωνικών, Διοικητικών η Οικονομικών σχολών (Κοινωνιολόγου, Οικονομολόγου, Ψυχολόγου, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων ή/και έργων, Εκπαίδευσης Ενηλίκων), 
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή/και Διαχείρισης Έργου, ή/και Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Δια βίου Εκπαίδευσης) 
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών 
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα social media
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οποιαδήποτε οργανωμένη θέση εργασίας 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) με αντικείμενο συναφές με κάποιο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία,
 • Γνώσεις στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση έργων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 
 • Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 • Ικανότητες Διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση & ομαδικής εργασίας, 
 • Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές και διακρατικές συναντήσεις εργασίας
 • Διδακτική εμπειρία σε Ενήλικες 
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνάφεια με την επιστημονικότητα του Θεματικού Πεδίου τους και σύμφωνα με της αρχές της Εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διαχείριση όλων των απαραίτητων εντύπων και διαδικασιών όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα από την έναρξη έως και  τη λήξη του και συγκεκριμένα:
   Συμπλήρωση των απαραίτητων τεχνικών δελτίων καθώς και των καταστάσεων προόδου 
   Σύνταξη μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων κ.α.,
   Διοργάνωση workshops, προγραμμάτων κατάρτισης, ημερίδων διάχυσης αποτελεσμάτων, κ.α., όπως αυτά προσδιορίζονται από το εκάστοτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
   Συμμετοχή και εκπροσώπηση του οργανισμού σε εθνικές και διακρατικές συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του έργου 
   Σύνταξη των τελικών εκθέσεων και αναφορών απολογισμού του κάθε έργου όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή
 • Παροχή εκπαίδευσης σε αντικείμενα του επιστημονικού τους αντικειμένου.
 •  Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας των έργων

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.